Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna dla klientów i kontrahentów

(obowiązek informacyjny z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Euro-Darmal sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 6, kod pocztowy 58-400
  2. Z Administratorem można skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@euro-darmal.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby,
  3. Państwa dane osobowe, które zostały przekazane do Euro-Darmal sp. z o.o. przez Państwa bezpośrednio lub podmiot współpracujący lub zamierzający współpracować z Euro-Darmal sp. z o.o. stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane kontaktowe, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane zawarte w posiadanych przez Państwa dokumentach potwierdzających uprawnienia i/lub doświadczenie.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Euro-Darmal sp. z o.o., w zależności od przyjętego rodzaju współpracy, w wymienionych poniżej celach:

a) realizacji obowiązków wynikających z umowy z Euro-Darmal sp. z o.o., której stroną jest/będzie podmiot wskazany w ust. 3, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ten podmiot, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania Euro-Darmal sp. z o.o. , kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Euro-Darmal sp. z o.o., w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku lub innych przepisów wynikających ze specyfiki realizowanej umowy.

c)realizacji czynności obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Euro-Darmal sp. z o.o. a Państwem lub pomiędzy Euro-Darmal sp. z o.o. a podmiotem wskazanym w ust. 3,

  1. Podstawą prawną przetwarzania przez Euro-Darmal sp. z o.o. Państwa danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a) realizacja obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na Euro-Darmal sp. z o.o. na podstawie prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

b) prawnie uzasadniony interes Euro-Darmal sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy pomiędzy Euro-Darmal sp. z o.o., a podmiotem wskazanym w ust. 3,

  1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Euro-Darmal sp. z o.o.,. podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze, prawne, archiwizacji.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Euro-Darmal sp. z o.o., oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  3. Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Euro-Darmal sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

  1. Żądanie dotyczące realizacji ww. praw mogą Państwo realizować poprzez kontakt wymieniony w 1 lub adres siedziby Euro-Darmal sp. z o.o.
  2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.